• چنانچه شما بازاریاب یا ویزیتور حرفه ای  هستید، از این قسمت وارد شوید

  • چنانچه شما مالک با مدیر یک برند یا محصول هستید، از این قسمت وارد شوید

  • چنانچه شما مالک با مدیر فروشگاه هستید، از این قسمت وارد شوید

  • چنانچه شما کارجو هستید، از این قسمت وارد شوید

  • چنانچه شما مصرف کننده هستید، از این قسمت وارد شوید

  • با پرداخت هر یک میلیون تومان شما صاحب یک سهم از پنج‌هزار سهم قابل واگذاریاز مجموع بیست هزار سهم فیشاپینگ خواهید شد.

  • با پرداخت هر ده میلیون تومان شما صاحب ده سهم از پنج‌هزار سهم قابل واگذاریاز مجموع بیست هزار سهم فیشاپینگ خواهید شد.

  • با پرداخت هر بیستمیلیون تومان شما صاحب بیست سهم از پنج‌هزار سهم قابل واگذاری از مجموع بیست هزار سهم فیشاپینگ خواهید شد.

  • با پرداخت هر پنجاه میلیون تومان شما صاحب پنجاه سهم از پنج‌هزار سهم قابل واگذاری از مجموع بیست هزار سهم فیشاپینگ خواهید شد.

  • با پرداخت هر یکصد میلیون تومان شما صاحب صد سهم از پنج‌هزار سهم قابل واگذاری از مجموع بیست هزار سهم فیشاپینگ خواهید شد.

  • با پرداخت هر دویست میلیون تومان شما صاحب دویست سهم از پنج‌هزار سهم قابل واگذاری از مجموع بیست هزار سهم فیشاپینگ خواهید شد.

کلیه حقوق سامانه یکپارچه‌سازی فروشگاههای ایران متعلق به فیشاپینگ می باشد.